Lidé

Předsednictvo Liberálně ekologické strany

Martin Bursík, předseda LES

Přírodovědec, bývalý místopředseda vlády, bývalý ministr životního prostředí v Tošovského vládě a v druhé Topolánkově vládě, autor programu Zelená úsporám. V roce 2006 přivedl  Stranu  zelených  do  Poslanecké  sněmovny. Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2011, udělené Nadací Charty 77 a Nadací Partnerství za formulování a obhajování moderní politiky ochrany životního prostředí, prosazování energetických úspor a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v ČR. Zakladatel Liberálně ekologické strany a její první předseda.

 

Olga Sommerová, první místopředsedkyně LES

Dokumentaristka, autorka více než 100 dokumentárních filmů, bývalá vedoucí katedry dokumentární tvorby na FAMU, držitelka více než 40 filmových cen, bývalá předsedkyně českého filmového a televizního svazu Fites.

V roce 1977 absolvovala FAMU – katedru dokumentární tvorby.

V letech 1991 – 2002 vyučovala na pražské FAMU, od roku 1994 vedla osm let katedru dokumentární tvorby. V roce 1992 byla předsedkyní Akademického senátu FAMU. V roce 1995, na základě habilitační přednášky Dokumentární film – má láska, byla jmenována docentkou. Od roku 2005 do roku 2009 vyučovala jako mimořádná profesorka na Akademii umění v Bánské Bystrici. Natočila přes sto dokumentárních filmů, za něž získala čtyřicet cen na domácích a mezinárodních filmových festivalech. Ve svých filmech se zabývá tématy sociálními a mezilidskými vztahy, později významnými osobnostmi a fenomény společenského a uměleckého života, feminismem a nedávnou historií naší země. Na základě úspěšného filmu O čem sní ženy vydala tři stejnojmenné knihy rozhovorů, a knihu O čem sní muži, které se staly bestsellery. Je předsedkyní Českého filmového a televizního svazu.

  • olga.sommerova@stranales.cz

 

 

 

 

 

Ivan Rynda, místopředseda LES

Sociální ekolog, pedagog na fakultě humanitních studií na UK, předseda Českého národního komitétu UNESCO Člověk a biosféra, bývalý poslanec a předseda výboru pro životní prostředí Federálního shromáždění ČSFR. Studoval filosofii a češtinu na filosofické fakultě UK v Praze. Od roku 1975 se živil jako sanitář, montér, myč oken a knihovník, poté jako programátor a systémový analytik. V letech 1990–92 byl předsedou výboru pro životní prostředí Federálního shromáždění ČSFR, v letech 1994–1998 zastupitelem městské části Praha 10, v roce 1998 členem zastupitelstva hlavního města Prahy. Držitel Ceny Josefa Vavrouška za zásluhy o životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj za rok 2002.

Od léta 92 do roku 2008 působil na Karlově universitě jako člen a zástupce ředitele Centra UK pro otázky životního prostředí, od roku 2000 současně jako vedoucí katedry sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií. V roce 2000 spoluzakládá Fakultu humanitních studií UK a současně zakládá katedru a obor sociální a kulturní ekologie, který přednáší. Spoluzakladatel Společnosti pro trvale udržitelný život (místopředseda),  člen Rady pro trvale udržitelný rozvoj Ministerstva životního prostředí České republiky. Člen  České asociace Římského klubu, Českého národního komitétu programu UNESCO Člověk a biosféra a od roku 2008 jeho předseda, člen České komise pro UNESCO, člen výkonného výboru, předseda sekce pro životní prostředí, člen výboru České společnosti pro ekologii. Roku 2011 jmenován členem Rady Agentury pro ochranu přírody a krajiny.

 

Jan Hollan, člen předsednictva LES

Fyzik a environmentalista, člen zastupitelstva MČ Brno-střed. Vyučuje předmět Environmentální aspekty využívání energie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Vzdělání: 1980 Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně (dnes Masarykova Univerzita) v Brně, obor Fyzika
1983 Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně, obor Fyzika plazmatu – udělen titul RNDr.
2009 Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, obor Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství – udělen titul Ph.D., téma disertační práce „Pasivní domy a zářivé toky energie“
Od r.  2002 je členem zastupitelstva městské části Brno-střed za Stranu zelených.  Od roku 2010 pracuje v Centru výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Je členem ZO ČSOP Veronica. Od roku 1990 ve své práci propojuje astronomická témata s environmentálními. V posledních dvou oborech působí též badatelsky: je expertem na technologie pro pasivní domy, zabývá se i měřením slabého světla. Za svou průkopnickou práci v oblasti světelného znečištění, zejména za prosazení ochrany nočního prostředí do české legislativy,  dostal dvě ocenění International Dark Sky Association. V letech 1992 až 2002  přednášel astronomii na Pedagogické fakultě MU v Brně, od r. 2005 vyučuje předmět Environmentální aspekty využívání energie na Fakultě sociálních studií MU, od r. 2008 učí o zvukovém a světelném znečištění v předmětu Preventivní lékařství.

Roman Haken, člen předsednictva LES

Zástupce nestátních neziskových organizací v Evropském hospodářském a sociálním výboru v Bruselu. Vystudoval VŠP a.s. Ostrava – Ekonomika a management, nyní je ředitelem CpKP/Centrum pro komunitní práci střední Morava. Od roku 1999 je členem Rady vlády ČR pro nestátní neziskové organizace, od roku 2002 místopředsedou a 2007 – 2012 předsedou jejího Výboru pro spolupráci s regiony. V letech 2006 -2007 byl místopředsedou Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje (UNO).  Je členem Výboru pro strategický a regionální rozvoj a vnější vztahy Zastupitelstva Olomouckého kraje, kam byl delegován regionální konferencí NNO Olomouckého kraje, 2001 – 2008. Ing. Roman Haken byl členem Regionálního řídícího a monitorovacího výboru NUTS II Střední Morava 1999 – 2000, Regionální koordinační skupiny olomouckého VÚSC 1998 – 2000 a předsedou její pracovní skupiny pro zlepšení informovanosti obyvatelstva v Olomouckém kraji. V letech 1990 – 1991 byl předsedou Hnutí Brontosaurus ČR.

Jan Balcar, člen předsednictva LES

Pedagog a manažer, absolvent Pedagogické fakulty UHK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, ředitel obecně prospěšné společnosti Království – Jestřebí hory.

  • jan.balcar@stranales.cz

Petr Maršálek, člen předsednictva LES

Manažer se zaměřením na projektové řízení a marketing a aktivní člen občanských sdružení pro ochranu památek a historických staveb.

  • petr.marsalek@stranales.cz

Džamila Stehlíková, členka předsednictva LES

Bývalá ministryně pro lidská práva a menšiny, lékařka. Zakladatelka spolku Relikty, které mapuje  osudy  starousedlíků v příhraničních oblastech na severozápadu Čech a usiluje o zachování  kolektivní paměti různých generací česko-německého pohraničí a lidí, „odsunutých uhlím“, kteří přišli o své domovy bourané kvůli těžbě.

V letech 2007–2009  byla ministryní pro lidská práva a národnostní menšiny v druhé Topolánkově vládě. Mezi výsledky této činnosti patří příprava antidiskriminačního zákona a založení Agentury pro sociální začleňování.

  • dr.stehlikova@gmail.com

 

Celostátní výkonný výbor Liberálně ekologické strany

Petr Fiala
Tomáš Havlíček
Kateřina Jacques
Barbora Jurkovičová
Michal Krejčí
Jiří Kůs
František Lebeda
Giuseppe Maeillo

Karel Matějka
Karel Matoušek
Josef Matyáš
Milan Mraček
Dana Stehlíková
Ondřej Strava
Tomáš Tyl

Celostátní revizní komise Liberálně ekologické strany

 

Jaroslav Švamberk, předseda Celostátní revizní komise LES

Martin Jakubec, člen Celostátní revizní komise LES

Jan Stach, člen Celostátní revizní komise LES

Pavel Beneš, grafický podporovatel LES a pedagog

Akad. mal. Pavel Beneš,  vedoucí atelieru Vizuální design, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem