Lidé

Předsednictvo Liberálně ekologické strany

Martin Bursík, předseda LES

Přírodovědec, bývalý místopředseda vlády, bývalý ministr životního prostředí v Tošovského vládě a v druhé Topolánkově vládě, autor programu Zelená úsporám. V roce 2006 přivedl  Stranu  zelených  do  Poslanecké  sněmovny. Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2011, udělené Nadací Charty 77 a Nadací Partnerství za formulování a obhajování moderní politiky ochrany životního prostředí, prosazování energetických úspor a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v ČR. Zakladatel Liberálně ekologické strany a její první předseda.

Olga Sommerová, první místopředsedkyně LES

Dokumentaristka, autorka více než 100 dokumentárních filmů, bývalá vedoucí katedry dokumentární tvorby na FAMU, držitelka více než 40 filmových cen, bývalá předsedkyně českého filmového a televizního svazu Fites.

V roce 1977 absolvovala FAMU – katedru dokumentární tvorby.

V letech 1991 – 2002 vyučovala na pražské FAMU, od roku 1994 vedla osm let katedru dokumentární tvorby. V roce 1992 byla předsedkyní Akademického senátu FAMU. V roce 1995, na základě habilitační přednášky Dokumentární film – má láska, byla jmenována docentkou. Od roku 2005 do roku 2009 vyučovala jako mimořádná profesorka na Akademii umění v Bánské Bystrici. Natočila přes sto dokumentárních filmů, za něž získala čtyřicet cen na domácích a mezinárodních filmových festivalech. Ve svých filmech se zabývá tématy sociálními a mezilidskými vztahy, později významnými osobnostmi a fenomény společenského a uměleckého života, feminismem a nedávnou historií naší země. Na základě úspěšného filmu O čem sní ženy vydala tři stejnojmenné knihy rozhovorů, a knihu O čem sní muži, které se staly bestsellery. Je předsedkyní Českého filmového a televizního svazu.

Ladislav Miko, místopředseda LES

Český a slovenský půdní biolog, zoolog a ekolog a ochránce přírody. Specializuje se na studium půdních organismů, zejména půdních roztočů pancířníků. Je současně propagátorem ochrany zbytků divoké přírody se zachovalými přírodními procesy. Vyučuje půdní biologii a ekologii, ekologii obnovy (restoration ecology), ochranu životního prostředí a vztahy mezi politikou, vědou a ochranou životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK Praha a Univerzitě v Antverpách. Pracoval jako vědecký pracovník Slovenské akademie věd, vedoucí odboru ochrany přírody České inspekce životního prostředí, soukromý konzultant v oblasti životního prostředí a příbuzných politik a v oblasti hodnocení projektů. V letech 2002-2005 byl náměstkem ministra životního prostředí a významně se podílel na vytvoření české sítě chráněných území Natura 2000 i na úpravách příslušné legislativy, v roce 2009 byl v době českého předsednictví v Radě EU a v následujícím období 7 měsíců ministrem životního prostředí v úřednické vládě J. Fischera. Působení na ministerstvu inicioval a dokončil unikátní projekt českého Atlasu krajiny a editorsky spolupracoval na vydání Zprávy o stavu české krajiny a přírody. Od roku 2005 byl ředitelem ochrany přírody na DG Environment v Evropské komisi, po roce 2011 se stal náměstkem generálního ředitele pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise, kde působí dodnes. Ve volném čase se kromě vědy věnuje její popularizaci, ekologické výchově (je např. autorem dvou dokumentárních filmů, několika knižních a celé řady dalších publikací, je spolueditorem velmi úspěšného Evropského a Globálního atlasu půdní biodiverzity), fotografii a skautingu. Je ženatý a má dvě děti.

 

 

Džamila Stehlíková, místopředsedkyně LES

Bývalá ministryně pro lidská práva a menšiny, lékařka. Zakladatelka spolku Relikty, které mapuje  osudy  starousedlíků v příhraničních oblastech na severozápadu Čech a usiluje o zachování  kolektivní paměti různých generací česko-německého pohraničí a lidí, „odsunutých uhlím“, kteří přišli o své domovy bourané kvůli těžbě.

V letech 2007–2009  byla ministryní pro lidská práva a národnostní menšiny v druhé Topolánkově vládě. Mezi výsledky této činnosti patří příprava antidiskriminačního zákona a založení Agentury pro sociální začleňování.

Roman Haken, člen předsednictva LES

Zástupce nestátních neziskových organizací v Evropském hospodářském a sociálním výboru v Bruselu. Vystudoval VŠP a.s. Ostrava – Ekonomika a management, nyní je ředitelem CpKP/Centrum pro komunitní práci střední Morava. Od roku 1999 je členem Rady vlády ČR pro nestátní neziskové organizace, od roku 2002 místopředsedou a 2007 – 2012 předsedou jejího Výboru pro spolupráci s regiony. V letech 2006 -2007 byl místopředsedou Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje (UNO).  Je členem Výboru pro strategický a regionální rozvoj a vnější vztahy Zastupitelstva Olomouckého kraje, kam byl delegován regionální konferencí NNO Olomouckého kraje, 2001 – 2008. Ing. Roman Haken byl členem Regionálního řídícího a monitorovacího výboru NUTS II Střední Morava 1999 – 2000, Regionální koordinační skupiny olomouckého VÚSC 1998 – 2000 a předsedou její pracovní skupiny pro zlepšení informovanosti obyvatelstva v Olomouckém kraji. V letech 1990 – 1991 byl předsedou Hnutí Brontosaurus ČR.

Jan Balcar, člen předsednictva LES

Pedagog a manažer, absolvent Pedagogické fakulty UHK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, ředitel obecně prospěšné společnosti Království – Jestřebí hory.

Petr Maršálek, člen předsednictva LES

Manažer se zaměřením na projektové řízení a marketing a aktivní člen občanských sdružení pro ochranu památek a historických staveb.

Pavel Beneš, grafický podporovatel LES a pedagog

Akad. mal. Pavel Beneš,  vedoucí atelieru Vizuální design, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem