Sociální bydlení na Praze 10 – výnosné podnikání bez rizika

Sociální bydlení na Praze 10 – výnosné podnikání bez rizika

Živnostenský zákon hned ve svém § 2 definuje, co je to živnost, když stanoví, že se jedná o soustavnou činnost, provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Všechny tyto podmínky musí být splněny současně a právě sousloví „na vlastní odpovědnost“ stanoví, že subjekt nese za své podnikání veškeré riziko. Tedy, nepodniká-li zrovna na území Prahy 10 v „sociálním“ bydlení a nepřeje-li mu štěstí v podobě více než přátelských smluv.

Na Praze 10 je podpůrné sociální bydlení realizováno na základě spolupráce se společností Program bydlení, a.s. Počátky smluvního vztahu spadají až do roku 2005, my se ale budeme zabývat pouze smlouvami podepsanými v loňském roce a jejich dopadem na současný rozpočet obce. Krátce před komunálními volbami totiž došlo k uzavření smluv, jejichž výhodnost pro MČ Praha 10 je přinejmenším diskutabilní.

Jak funguje sociální bydlení na Desítce

Smlouvou o nájmu bytů na dobu neurčitou se MČ Praha 10 zavázala pronajmout společnosti celkem 80 bytů o celkové výměře více než 5000 m2. Přestože pronajaté byty mají být společností využívány k sociálnímu bydlení, z jejich seznamu je zřejmé, že pronajaté byty nesplňují představy o sociálním bydlení – největší byty se svou výměrou blíží 130 m2, v průměru pak jsou byty veliké přes 70 m2. To co však upoutá pozornost každého nezaujatého čtenáře smlouvy, je výše nájemného a doba smluvního vztahu.  Každý z bytů je společnosti pronajat za cenu 1,- Kč měsíčně a to do konce roku 2025 s tím, že smlouva fakticky neumožňuje MČ Praha 10 smlouvu jednostranně vypovědět.

Do bytů mají být na základě podnájemní smlouvy umísťováni bývalí nájemníci MČ Praha 10, kteří mají vůči MČ Praha 10 dluh vyšší než 25 tis. Kč. V případě, že souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy, zaniká dlužníkům z řad bývalých nájemníků dluh vůči MČ Praha 10 a současně se MČ Praha 10 zavazuje uhradit za tyto bývalé nájemníky s dluhem náklady na podnájemné ve výši 6 (pokud se v rodině nachází nezletilé dítě) resp. 3 měsíců. Po dvou letech mohou podnájemníci zažádat o přidělení bytu MČ Praha 10. Při uzavření podnájemní smlouvy na dobu kratší než 24 měsíců pak nemusí společnost ani MČ Praha 10 informovat o uzavřené smlouvě.

Oddlužení nájemníků – a jisté zisky podnajímatele

Pro dlužníka z řad nájemníků je samozřejmě smysluplné podnájemní smlouvu se společností uzavřít. Zbaví se svých dluhů vůči městské části, část nájemného za něj uhradí městská část a po dvou letech může opět získat nájemní bydlení v městském bytě. Neoddiskutovatelným přínosem je smlouva i pro společnost Program bydlení a.s. I kdyby byty pronajímala za usměrněné nájemné ve výši deregulace na Praze 10, tak by měsíčně z nájmů získala částku převyšující 500 tis. Kč.

Ale je to výhodné pro městskou část?

Jaký je přínos celé transakce s byty pro městskou část? Na tuto otázku se snažili na posledním jednání Zastupitelstva MČ Praha 10 získat odpověď zastupitelé zvolení na kandidátce Koalice VLASTA, avšak vládnoucí radniční koalice tuto debatu nepřipustila s tím, že se snad chystá zpráva na září. Nějakých  informací se však snad dočkáme dříve. Protože čtyři členové současné Rady MČ Praha 10 zastávali obdobné posty i v minulém volebním období (starostka Radmila Kleslová /ANO/, místostarosta Vladimír Novák /ČSSD/, radní Bohumil Zoufalík /NPP10 – HZLD/ a radní Ivana Cabrnochová /SZ/), interpeloval je zastupitel Koalice VLASTA Milan Mraček /LES/ s dotazem, zda byli při projednávání záměru uzavřít smlouvy informováni, že zavazují Prahu 10 pronajmout 80 bytů po jedné koruně a to do konce roku 2025 bez faktické možnosti smlouvu vypovědět. Netrpělivě čekáme na odpověď.

Milan Mraček