Manifest Liberálně ekologické strany (LES)

Naším politickým cílem je vytváření, nepřetržitá kultivace a ochrana prostředí rovných příležitostí pro všechny. Jsme liberálové. Jsme si vědomi, že i v demokracii trvale hrozí, že se určitá skupina bude snažit vytvářet podmínky pro ni výhodnější, což bude znevýhodňovat ostatní. Historie nás učí vyvarovat se toho, aby získala moc jediná skupina obyvatel, ať již z důvodů rasových, náboženských, rodinného původu či jakýchkoli jiných. Proto budeme vytvářet a chránit rovné šance a rovné konkurenční demokratické prostředí pro všechny. Budeme bránit vzniku a moci monopolů nejen v ekonomické oblasti, ale budeme hájit i svobodu a nezávislost médií veřejné služby na byznysu i politice.

Jsme liberálové, věříme v lidský rozum i cit, aktivitu a činorodost. Věříme, že při ctění morálních zásad každý člověk sám nejlépe posoudí, co pro něj znamená štěstí a jak k němu dojít. Možnost svobodně se vzdělávat, osvojovat si rozličné dovednosti a pracovat považujeme za zásadní. Jsme si vědomi, že součástí svobody musí být i zodpovědnost za vlastní konání.

Jsme liberálové a jsme si vědomi širšího kontextu našeho konání. Vše, co se děje v globalizovaném prostředí naší planety, se nás bytostně týká. Současně i my ovlivňujeme světové společenství svými činy.

Jsme liberálové, kteří uvažují v delším horizontu, než je příští měsíc, rok či volební období. Svoboda jednotlivce pro nás nekončí pouze tam, kde zasahuje do svobod druhých, ale také tam, kde ohrožuje svobody generací, které přijdou po nás. Jsme si vědomi, že definice udržitelného rozvoje je překonaná, že poškození ovzduší a proměna oceánů dosáhly již takového rozsahu, že ohrožují stamiliony lidí nedostatkem potravin, suchem a záplavami. Chceme-li zachovat dosud nenarozeným naději na kvalitní život, nelze stavět na neustálém růstu spotřeby a je nutné se odpoutat se od závislosti na fosilních palivech.

Jsme liberálové, podporujeme podnikání a chceme motivovat podnikatele i občany k širšímu využívání ekologicky šetrných technologií, a to zejména pomocí ekonomických nástrojů. Chceme postupně směrovat Českou republiku mezi hlavní tahouny ochrany životního prostředí v EU, přičemž tento cíl považujeme za základ budoucí konkurenceschopnosti a dlouhodobé prosperity naší i evropské ekonomiky. Chceme snižovat závislost České republiky na rychle ubývajících neobnovitelných přírodních zdrojích. Chceme zachovat divokou přírodu v národních parcích, ale pečovat i o kulturní krajinu a její tvář, vytvářenou člověkem po staletí.

Jsme liberálové a podporujeme decentralizaci, tedy rozvoj místní ekonomiky, místní výroby a spotřeby zemědělských produktů i energií. Tyto trendy podporujeme také jako obranu proti zneužívání dominantního postavení na trhu. Podporujeme také kooperaci, která je základem zdravého rozvoje lokálních aktivit.

Jsme liberálové a chceme přispět k proměně České republiky v zemi, která bude patřit mezi světovou špičku ve vývoji a aplikaci nových technologií a inovací nastupující třetí průmyslové revoluce. Víme, že toho nelze dosáhnout bez podpory vědecké práce a investic do kvalitního vzdělání.

Chceme podporovat prostředí pro kulturu, chránit kulturní památky a historické dědictví, bez nichž je ohrožen cit společnosti i její smysl pro demokracii. Touha po umění a cit pro krásu nejsou elitářství, ale samozřejmá součást důstojné a smysluplné existence.

Jsme liberálové, kteří věří, že lidé si nemohou zachovat svoji identitu a duševní integritu, pokud si nevyprávějí své vlastní příběhy, v nichž se odráží jejich vidění světa a především vlastní země a jejích problémů. Jsme proti relativizaci zločinů minulosti. Pro společnost je důležité umět rozeznat a pojmenovat dobro a zlo.

Komunismus, stejně jako ostatní totalitní ideologie jsou s demokracií z povahy věci neslučitelné. Jsme si vědomi nebezpečí mocenských, politických i ekonomických zájmů současného Ruska, jimž se bráníme i členstvím v evropských a euroatlantických strukturách. Naši budoucnost vidíme více v sepětí se Západem než s Východem. Jsme zemí ve středu Evropy, pro kterou je nejen nutností, ale především příležitostí aktivně a sebevědomě přispívat k materiální i duchovní prosperitě Evropy. Podporujeme evropskou integraci, která zajišťuje mír na evropském kontinentu. V Evropské unii bude Česká republika prosazovat své priority konstruktivně a se zřetelem na prospěch celé Evropy. Uvědomujeme si důležitost Severoatlantické aliance a spojenectví s USA pro naši demokracii i bezpečnost. Česká republika musí začít plnit své závazky v rámci NATO, mimo jiné dostatečnou péčí o své ozbrojené síly.

Prezident Václav Havel vtiskl České republice obraz státu, který je principiálním ochráncem demokracie a lidských a občanských práv. Jeho hodnotový systém sdílíme a navazujeme na něj. Lidská a občanská práva jsou pro nás hodnotami univerzálními, a proto podporujeme jejich dodržování nejen v České republice, ale i na celém světě. Odmítáme pragmatické kompromisy jednostranného nadřazení ekonomických zájmů nad obecné hodnoty lidskosti.

Víme, že podstatou světa a života je nejistota. Přesto je úkolem státu zajistit takové sociální jistoty a důstojné životní podmínky, které umožní každému, kdo o to stojí, začlenit se do života společnosti.

Jsme liberálové a podporujeme rozvoj občanské společnosti, ve které se lidé angažují v různorodých spolcích, sdruženích, občanských iniciativách a dalších aktivitách. To však nemění naše přesvědčení, že politické strany mají v moderní demokracii nezastupitelnou úlohu.

Založili jsme Liberálně ekologickou stranu (LES) proto, aby vše, co jsme zde uvedli, vstupovalo do života prostřednictvím jasných, čitelných a vymahatelných pravidel.

LES je standardní politická strana. Vítá členy a členky, kteří do ní vstupují. Současně však věnuje péči a respekt i Liberálnímu fóru, platformě vytvořené stranou, kde stranická legitimace není podmínkou k účasti na debatě. Toto fórum přispívá nejen ke generování inspirativních podnětů, ale také poskytuje lidem (jimž politické vize a správa věcí veřejných leží na srdci) příležitost se s LES dobře seznámit dříve, než do ní případně vstoupí. Prostřednictvím Liberálního fóra pak LES udržuje nepřetržitou otevřenost vůči světu i kritice.

Pro současné i budoucí členy Liberálně ekologické strany platí: Buďme sami tou změnou, po které nejvíce toužíme.

Manifest přijal ustavující sněm Liberálně ekologické strany dne 16. 2. 2014

Stáhnout manifest