Vstoupil v platnost „Zákon všech zákonů“ – nový klimatický zákon EU. Evropská unie se rozhodla radikálně snížit emise skleníkových plynů a do roku 2050 učinit Evropu klimaticky neutrální

Vstoupil v platnost „Zákon všech zákonů“ – nový klimatický zákon EU. Evropská unie se rozhodla radikálně snížit emise skleníkových plynů a do roku 2050 učinit Evropu klimaticky neutrální

Prvním krokem je snížení emisí o 55% do roku 2030. Máme-li se vyhnout katastrofálním dopadům změny klimatu, musíme omezit nárůst průměrné teploty na Zemi na 1,5 °C ve srovnání s předindustriální úrovní. To znamená, že lidstvo musí  do poloviny tohoto století dosáhnout čisté nulové bilance emisí skleníkových plynů.

EU musí v příštím desetiletí snížit emise tak výrazně, jako v předchozích třech desetiletích dohromady. Po roce 2050 by EU měla usilovat o dosažení záporných emisí.

Na klimatické zákonní normě Evropského parlamentu  se v dubnu dohodli poslanci se zástupci členských států, poměrem hlasování 442 (pro): 203 (proti): 51 (zdrželo se hlasování). Právní rámec EU pro klima je součástí naplnění Zelené dohody pro Evropu o dosažení klimatické neutrality v Unii do roku 2050.

Evropská komise vyhlásila Zelenou dohodo pro Evropu už v prosinci 2019.  Zelená dohoda pro Evropu má podpořit ekonomiku prostřednictvím ekologických technologií, zlepšit kvalitu života lidí. Přinese to ekologičtější energetiku, dopravu a stavebnictví, zlepší kvalitu ovzduší, vody a půdy.  Z toho, že učiníme Evropu klimaticky neutrální a budeme chránit naše přírodní stanoviště, budou mít prospěch lidé, planeta i hospodářství.

Nový zákon poskytuje evropským občanům,  podnikům a politikům základní rámec, právní jistotu a předvídatelnost, aby se mohli řádně připravit na přechod ke klimatické neutralitě.

Vzniká nový orgán Evropská vědecká poradní rada pro změnu klimatu, který bude poskytovat nezávislé vědecké poradenství,  monitorovat dosažený pokrok a posuzovat soulad politik EU v rámci klimatického nařízení a mezinárodními závazky Unie.

Za účelem se poslancům podařilo prosadit zřízení Evropské vědecké poradní rady pro změnu klimatu.

Foto Miloš Štáfek