Lidé

Džamila Stehlíková, předsedkyně LES

Bývalá ministryně pro lidská práva a menšiny, psychiatrička, členka Výboru pro sexuální menšiny Rady vlády pro lidská práva. Zakladatelka spolku Relikty, které mapuje  osudy  starousedlíků v příhraničních oblastech na severozápadu Čech.

V letech 2007–2009  byla ministryní pro lidská práva a národnostní menšiny v druhé Topolánkově vládě. Mezi výsledky této činnosti patří příprava antidiskriminačního zákona a založení Agentury pro sociální začleňování.

Ladislav Miko, první místopředseda LES

Český a slovenský půdní biolog, zoolog a ekolog a ochránce přírody. Specializuje se na studium půdních organismů, zejména půdních roztočů pancířníků. Je současně propagátorem ochrany zbytků divoké přírody se zachovalými přírodními procesy. Vyučuje půdní biologii a ekologii, ekologii obnovy (restoration ecology), ochranu životního prostředí a vztahy mezi politikou, vědou a ochranou životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK Praha a Univerzitě v Antverpách. Pracoval jako vědecký pracovník Slovenské akademie věd, vedoucí odboru ochrany přírody České inspekce životního prostředí, soukromý konzultant v oblasti životního prostředí a příbuzných politik a v oblasti hodnocení projektů. V letech 2002-2005 byl náměstkem ministra životního prostředí a významně se podílel na vytvoření české sítě chráněných území Natura 2000 i na úpravách příslušné legislativy, v roce 2009 byl v době českého předsednictví v Radě EU a v následujícím období 7 měsíců ministrem životního prostředí v úřednické vládě J. Fischera. Působení na ministerstvu inicioval a dokončil unikátní projekt českého Atlasu krajiny a editorsky spolupracoval na vydání Zprávy o stavu české krajiny a přírody. Od roku 2005 byl ředitelem ochrany přírody na DG Environment v Evropské komisi, po roce 2011 se stal náměstkem generálního ředitele pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise, kde působí dodnes. Ve volném čase se kromě vědy věnuje její popularizaci, ekologické výchově (je např. autorem dvou dokumentárních filmů, několika knižních a celé řady dalších publikací, je spolueditorem velmi úspěšného Evropského a Globálního atlasu půdní biodiverzity), fotografii a skautingu. Je ženatý a má dvě děti.

 

Jan Balcar, místopředseda LES

Od roku 2007 pracuje jako ředitel MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. Má dlouhodobé zkušenosti s rozvojem venkova, životním prostředím a školstvím. Významně přispěl ke zlepšení spolupráce veřejného sektoru s neziskovou a podnikatelskou sférou v oblasti Jestřebích hor, Podkrkonoší a Trutnovska. Velmi aktivně je zapojen v občanské společnosti a v
činnosti několika spolků, například T. J. Sokol Libňatov, TJ Sokol Havlovice a Chovatelé v Úpici. Rád sportuje – basketbal, streetball, fotbal. Je chovatelem holubů plemene Moravský pštros černý.

Roman Haken, místopředseda LES

Zástupce nestátních neziskových organizací v Evropském hospodářském a sociálním výboru v Bruselu. Vystudoval VŠP a.s. Ostrava – Ekonomika a management, nyní je ředitelem CpKP/Centrum pro komunitní práci střední Morava. Od roku 1999 je členem Rady vlády ČR pro nestátní neziskové organizace, od roku 2002 místopředsedou a 2007 – 2012 předsedou jejího Výboru pro spolupráci s regiony. V letech 2006 -2007 byl místopředsedou Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje (UNO).  Je členem Výboru pro strategický a regionální rozvoj a vnější vztahy Zastupitelstva Olomouckého kraje, kam byl delegován regionální konferencí NNO Olomouckého kraje, 2001 – 2008. Ing. Roman Haken byl členem Regionálního řídícího a monitorovacího výboru NUTS II Střední Morava 1999 – 2000, Regionální koordinační skupiny olomouckého VÚSC 1998 – 2000 a předsedou její pracovní skupiny pro zlepšení informovanosti obyvatelstva v Olomouckém kraji. V letech 1990 – 1991 byl předsedou Hnutí Brontosaurus ČR.

 

Tomáš Pikola, místopředseda LES

Skaut, fotograf, spoluorganizátor vzpomínkových akcí Krátké kalhoty pro Václava Havla.

Během 1. českého předsednictví Radě EU pracoval v komunikačním týmu Stálého zastoupení ČR při EU v Bruselu, kde zůstal i po skončení českého předsednictví. V Bruselu pomohl založit skautský oddíl pro Čechy a Slováky žijící v Belgii.
Od roku 2013 organizuje každoroční vzpomínkové akce Krátké kalhoty pro Václava Havla, aby – jak Tomáš říká –  mohli lidé společně ukázat, že hodnoty, které Václav Havel ztělesňoval, za které bojoval a na kterých je postavena naše společnost, nezmizely z tohoto světa společně s ním.
V roce 2015 začal pracovat jako finanční analytik v nadnárodní IT společnosti, kde v současnosti vede školení a rozvoj zaměstnanců.

 

Jiří Vyhnal, místopředseda LES

Lékař se specializací anesteziologie a intenzivní medicína. V současné době i primář oddělení ARO. Zabývá se problematikou reformy zdravotnictví a problematikou boje s infekcí covid-19. Jeho představa je, že kvalita životního prostředí, zdraví a lidská práva je jen jedno velké téma, které se musí řešit společně, nikoliv každé zvlášť.

 

Předsednictvo Liberálně ekologické strany

Olga Sommerová, členka předsednictva LES

Dokumentaristka, autorka více než 100 dokumentárních filmů, bývalá vedoucí katedry dokumentární tvorby na FAMU, držitelka více než 40 filmových cen, bývalá předsedkyně českého filmového a televizního svazu Fites.

V roce 1977 absolvovala FAMU – katedru dokumentární tvorby.

V letech 1991 – 2002 vyučovala na pražské FAMU, od roku 1994 vedla osm let katedru dokumentární tvorby. V roce 1992 byla předsedkyní Akademického senátu FAMU. V roce 1995, na základě habilitační přednášky Dokumentární film – má láska, byla jmenována docentkou. Od roku 2005 do roku 2009 vyučovala jako mimořádná profesorka na Akademii umění v Bánské Bystrici. Natočila přes sto dokumentárních filmů, za něž získala čtyřicet cen na domácích a mezinárodních filmových festivalech. Ve svých filmech se zabývá tématy sociálními a mezilidskými vztahy, později významnými osobnostmi a fenomény společenského a uměleckého života, feminismem a nedávnou historií naší země.

Od února 2014 zastává pozici 1. místopředsedkyně Liberálně ekologické strany (LES). V Poslanecké sněmovně nahradila 1. června 2021 na pozici poslance Dominika Feriho.

Petr Petřík, člen předsednictva LES

Svoji roli v předsednictvu Liberálně ekologické strany spatřuje v propojování environmentálních myšlenek mezi demokratickými politickými subjekty. Bohužel výsledkem současné debaty o klimatu a ochraně přírody a krajiny, je často rozdělená společnost bez schopnosti domluvit se na společném konsenzu. Pracuje od r. 2000 v Botanickém ústavu AV ČR, kde vede od r. 2018 časopis Botanika, a snaží se ze své pozice přispět do debaty jako odborník na změny krajiny a zejména lesní vegetace. Jako nadšený pozorovatel krajiny a koordinátor Platformy pro krajinu dává prostor nejen akademikům vyjádřit se populárně-naučnou formou (je editorem knih Jiné klima – jiný les, Krajina a lidé, sborníku Povodně a sucho – krajina jako základ řešení). Zastává názor, že přírodovědci by se měli vyjadřovat ke společenským otázkám, a proto je členem Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR a Výboru pro životní prostředí a zemědělství Středočeského kraje. Žije v registrovaném partnerství se svým přítelem v Čelákovicích, kde obnovil Okrašlovací spolek čelákovický, a v letech 2010-2014 zde působil i jako zastupitel.