Lidé

Předsednictvo Liberálně ekologické strany

Martin Bursík, předseda LES

Přírodovědec, bývalý místopředseda vlády, bývalý ministr životního prostředí v Tošovského vládě a v druhé Topolánkově vládě, autor programu Zelená úsporám. V roce 2006 přivedl  Stranu  zelených  do  Poslanecké  sněmovny. Laureát Ceny Josefa Vavrouška za rok 2011, udělené Nadací Charty 77 a Nadací Partnerství za formulování a obhajování moderní politiky ochrany životního prostředí, prosazování energetických úspor a rozvoj obnovitelných zdrojů energie v ČR. Zakladatel Liberálně ekologické strany a její první předseda.

Olga Sommerová, první místopředsedkyně LES

Dokumentaristka, autorka více než 100 dokumentárních filmů, bývalá vedoucí katedry dokumentární tvorby na FAMU, držitelka více než 40 filmových cen, bývalá předsedkyně českého filmového a televizního svazu Fites.

V roce 1977 absolvovala FAMU – katedru dokumentární tvorby.

V letech 1991 – 2002 vyučovala na pražské FAMU, od roku 1994 vedla osm let katedru dokumentární tvorby. V roce 1992 byla předsedkyní Akademického senátu FAMU. V roce 1995, na základě habilitační přednášky Dokumentární film – má láska, byla jmenována docentkou. Od roku 2005 do roku 2009 vyučovala jako mimořádná profesorka na Akademii umění v Bánské Bystrici. Natočila přes sto dokumentárních filmů, za něž získala čtyřicet cen na domácích a mezinárodních filmových festivalech. Ve svých filmech se zabývá tématy sociálními a mezilidskými vztahy, později významnými osobnostmi a fenomény společenského a uměleckého života, feminismem a nedávnou historií naší země. Na základě úspěšného filmu O čem sní ženy vydala tři stejnojmenné knihy rozhovorů, a knihu O čem sní muži, které se staly bestsellery. Je předsedkyní Českého filmového a televizního svazu.

Ladislav Miko, místopředseda LES

Český a slovenský půdní biolog, zoolog a ekolog a ochránce přírody. Specializuje se na studium půdních organismů, zejména půdních roztočů pancířníků. Je současně propagátorem ochrany zbytků divoké přírody se zachovalými přírodními procesy. Vyučuje půdní biologii a ekologii, ekologii obnovy (restoration ecology), ochranu životního prostředí a vztahy mezi politikou, vědou a ochranou životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK Praha a Univerzitě v Antverpách. Pracoval jako vědecký pracovník Slovenské akademie věd, vedoucí odboru ochrany přírody České inspekce životního prostředí, soukromý konzultant v oblasti životního prostředí a příbuzných politik a v oblasti hodnocení projektů. V letech 2002-2005 byl náměstkem ministra životního prostředí a významně se podílel na vytvoření české sítě chráněných území Natura 2000 i na úpravách příslušné legislativy, v roce 2009 byl v době českého předsednictví v Radě EU a v následujícím období 7 měsíců ministrem životního prostředí v úřednické vládě J. Fischera. Působení na ministerstvu inicioval a dokončil unikátní projekt českého Atlasu krajiny a editorsky spolupracoval na vydání Zprávy o stavu české krajiny a přírody. Od roku 2005 byl ředitelem ochrany přírody na DG Environment v Evropské komisi, po roce 2011 se stal náměstkem generálního ředitele pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise, kde působí dodnes. Ve volném čase se kromě vědy věnuje její popularizaci, ekologické výchově (je např. autorem dvou dokumentárních filmů, několika knižních a celé řady dalších publikací, je spolueditorem velmi úspěšného Evropského a Globálního atlasu půdní biodiverzity), fotografii a skautingu. Je ženatý a má dvě děti.

 

 

Džamila Stehlíková, místopředsedkyně LES

Bývalá ministryně pro lidská práva a menšiny, lékařka. Zakladatelka spolku Relikty, které mapuje  osudy  starousedlíků v příhraničních oblastech na severozápadu Čech a usiluje o zachování  kolektivní paměti různých generací česko-německého pohraničí a lidí, „odsunutých uhlím“, kteří přišli o své domovy bourané kvůli těžbě.

V letech 2007–2009  byla ministryní pro lidská práva a národnostní menšiny v druhé Topolánkově vládě. Mezi výsledky této činnosti patří příprava antidiskriminačního zákona a založení Agentury pro sociální začleňování.

Jan Balcar, místopředseda LES

Pedagog a manažer, absolvent Pedagogické fakulty UHK a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, ředitel obecně prospěšné společnosti Království – Jestřebí hory.

Kateřina Dejmalová, místopředsedkyně LES

Kateřina Dejmalová absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor bohemistika – romanistika. Věnuje se literární historii a celoživotně se zabývá mýtem. S manželem Ivanem Dejmalem se v osmdesátých letech podílela na organizaci bytových seminářů v Praze, které probíhaly i v jejich bytě, pomáhala opisovat a vázat samizdaty.
V devadesátých letech přednášela a vedla semináře na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v oboru česká a světová literatura, byla redaktorkou Literárních novin a pracovala na Úřadu vlády. Od roku 2006 do září 2014 byla ředitelkou Lauderových škol v Praze. V rámci působení na Pedagogické fakultě vydala řadu čítanek pro základní školu a jako spoluautorka se podílela na vysokoškolské učebnici literatury pro děti a mládež. Podílela se také na tvorbě materiálů pro ekologickou výchovu – spolupracovala na metodické přípravě v mezinárodním projektu Tulipán (ekologická výchova pro 2. a 3. stupeň škol napříč předměty) a jako spoluautorka vydala ekologickou čítanku pro gymnázia. Publikovala řadu recenzí a překladů (knižně Hospodářská hrůza Vivian Forresterové, Kameny osudu Flavie Bujorové, účast na překladu Dějin náboženského myšlení M. Eliadeho).
V současné době překládá a pracuje jako externí redaktorka pro několik nakladatelství. Za důležité považuje dodržování lidských práv všude na světě, ochranu demokracie a odpovědný, tzn. pečující a nikoli kořistný přístup k planetě Zemi.

 

Jaroslav Andrle, člen předsednictva LES

V současné době pracuje jako obchodní ředitel v soukromé společnosti. Trutnovský zastupitel, v roce 2011 zdárně dokončil doktorské studium na Fakultě životního prostředí VŠCHT Praha. Bývalý koordinátor vědy a výzkumu KRNAP, podílel se mimo jiné na mezinárodním projektu pro koordinaci managementu a výzkumu Arktických polárních stanic INTERACT, na zařazení Krkonoš do systému Long Term Ekological Research (LTER), stejně jako na projektu Geopark Krkonoše. Ve volném čase se věnuje výcviku záchranářských psů se specializací na vyhledávání pohřešovaných osob v rámci Záchranné brigády kynologů Pardubického kraje.

Roman Haken, člen předsednictva LES

Zástupce nestátních neziskových organizací v Evropském hospodářském a sociálním výboru v Bruselu. Vystudoval VŠP a.s. Ostrava – Ekonomika a management, nyní je ředitelem CpKP/Centrum pro komunitní práci střední Morava. Od roku 1999 je členem Rady vlády ČR pro nestátní neziskové organizace, od roku 2002 místopředsedou a 2007 – 2012 předsedou jejího Výboru pro spolupráci s regiony. V letech 2006 -2007 byl místopředsedou Unie nestátních neziskových organizací Olomouckého kraje (UNO).  Je členem Výboru pro strategický a regionální rozvoj a vnější vztahy Zastupitelstva Olomouckého kraje, kam byl delegován regionální konferencí NNO Olomouckého kraje, 2001 – 2008. Ing. Roman Haken byl členem Regionálního řídícího a monitorovacího výboru NUTS II Střední Morava 1999 – 2000, Regionální koordinační skupiny olomouckého VÚSC 1998 – 2000 a předsedou její pracovní skupiny pro zlepšení informovanosti obyvatelstva v Olomouckém kraji. V letech 1990 – 1991 byl předsedou Hnutí Brontosaurus ČR.

 

Tomáš Havlíček, člen předsednictva LES

Je absolventem oboru vodní hospodářství vodohospodářské stavby na stavební průmyslovce a Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně (ukončení 1985). Po tříletém působení na stavbách se začal zabývat projekcí. Založil a vede společnost Atelier Fontes. Má za sebou realizaci přibližně stovky vodohospodářských a krajinářských studií a projektů.
Při práci na těchto akcích dospěl k poznání, že je potřeba vodohospodářské téma pojímat mezioborově a respektovat širší souvislosti a zájmy i různé hodnoty. „Musíme preferovat multifunkční řešení a soustředit se na plochu povodí. Jen tak budeme schopní čelit narůstajícím problémům.„
V době studií Tomáše Havlíčka nejvíce ovlivnilo Hnutí Brontosaurus, jehož se stal členem. Pořádal akce, na kterých se kombinovala užitečná práce a kvalitní zábava v přírodě. Organizoval i výstavy kreslených vtipů o životním prostředí (Ekofór) a kursy nových vedoucích. Přispěl k zapojování Brontosaurů do společenského a politického života.
Ve veřejných funkcích působil jako poradce ministrů životního prostředí Martina Bursíka a Ladislava Mika a byl členem Dozorčí rady Pozemkového fondu ČR.
Je členem několika odborných, profesních a zájmových organizací. Kromě práce se baví sportem, rybařením a třeba amatérským divadlem (spolek Verdis).
Tomáš Havlíček vyrostl v Tišnově, nyní žije v Brně. Rád má obě města. Je ženatý, má 2 dcery.

Petr Hrubý, člen předsednictva LES

Petr Hrubý je předsedou Společenství obcí Podkrkonoší. Narodil se v Praze v únoru roku 1973, vystudoval střední elektrotechnickou školu v Praze Vysočanech. Následně pracoval v Tesle Holešovice. Od roku 1995 se začal věnovat správě a údržbě veřejného majetku, a to jako vedoucí odboru majetku na Stavebním bytovém družstvu na Zahradním městě. Odtud následně začala jeho pouť směrem na „venkov“.