bursik-se-pustil-do-zaoralka-a-sobotky

bursik-se-pustil-do-zaoralka-a-sobotky

http://domaci.eurozpravy.cz/politika/92012-bursik-se-pustil-do-zaoralka-a-sobotky-vymyslel-pro-nej-vulgarni-oznaceni/

25/04/2014